Stel cookie voorkeur in

Informatie TSO / overblijf voor nieuwe leerlingen 2018-2019

Betreft: Informatie TSO / overblijf voor nieuwe leerlingen 2018-2019


Beste ouder(s)/verzorger(s),


Welkom! Binnenkort start uw kind op onze school. Mogelijk wilt u voor uw kind gebruik
maken van de tussenschoolse opvang TSO, ook wel overblijf genoemd.


Dit schooljaar 2018-2019 zijn er voor de TSO speciale afspraken gemaakt samen met
KindeRdam. Als u gebruik wilt maken van de TSO/overblijf kunt u hiervoor een abonnement
nemen bij KindeRdam. U kunt hiervoor kiezen uit een aantal mogelijkheden
(jaarabonnement, maandabonnement, strippenkaart).


Einde van het vorige schooljaar hebben ouder(s)/verzorger(s) hierover uitgebreid informatie
ontvangen, die u ook kunt vinden op onze website.


Voor nieuwe leerlinqen hebben we na overleq de afspraken aanqepast.


Nieuwe leerlingen die structureel gaan overblijven kunnen gebruik maken van het tarief van
een jaarabonnement. Dit gaat om administratieve redenen in op de eerste dag van de
maand dat een kind 4 jaar wordt en de kosten zullen naar gelang het aantal maanden
berekend worden. De kosten behoren wel vooraf betaald te worden.


Voor een nieuwe leerling ouder dan 4 jaar gaat dit in op de eerste dag van de maand dat een
kind instroomt.


Voor de aanmelding bij KindeRdam gaat u naar www.kinderdam.nl. Daarna kiest u voor
aanmelden > tussenschoolse opvang > Speelwijs IKC Cormorant. Dan komt u bij De
Catamaran en kunt u uw gegevens invullen.


Bovenstaande betreft een speciale afspraak voor schooljaar 2018-2019 die uit het verleden
is voortgekomen. Hiermee hebben we ouder(s)/verzorger(s) tegemoet willen komen na de
sluiting van de locatie aan De Hermitage eind schooljaar 2016-2017. U ontvangt hierdoor
een niet geringe korting op de TSO, die aangevuld wordt door de school. Deze afspraken
gelden uitdrukkelijk alleen voor schooljaar 201 8-20'19 en zullen voor schooljaar 2019-2020
opnieuw bekeken worden.


We vertrouwen u met bovenstaande regeling tegemoet gekomen te zijn in de kosten voor de
TSO en wensen u en uw kind een goede start en fijn schooljaar op onze school.

Met vriendelijke groet,

Hedy van Harselaar

Brief-TSO/overblijf met tarieven 2018-2019

Voor de aanmelding bij KindeRdam gaat u naar www.kinderdam.nl. Daarna kiest u voor
aanmelden > tussenschoolse opvang > Speelwijs IKC Cormorant. Dan komt u bij De
Catamaran en kunt u uw gegevens invullen.

TSO De Catamaran in schooljaar 2018-2019 (tarieven)


Beste ouders,

KindeRdam verzorgt de Tussenschoolse Opvang op De Catamaran. Hier kunnen de kinderen in
alle rust hun lunch gebruiken en is er tijd voor ontspannen spel onder toeziend oog van onze
pedagogisch medewerkers.


Zoals toegezegd in de brief van school d.d. 9 juli jl., ontvangt u hierbij de aangepaste tarieven
voor de Tussenschoolse Opvang (TSO) in schooljaar 2018-2019.


Vaste TSO-opvang per jaar
Met school is afgesproken dat in schooljaar 2018-20í9 de bijdrage van de ouders voor de TSO
€ 1,- per keer bedraagt. Dit bedrag zal gelden voor de ouders die wekelijks 1 of meerdere
(vaste) dagen structureel gebruik maken van de TSO. De school zal de rest van de kosten voor
haar rekening nemen.


In onderstaande tabel ziet u wat de eigenlijke TSO-kosten zijn, hoe hoog de korting is die u
krijgt bij structurele afname (gedragen door de school) en wat u uiteindelijk zelf gaat betalen
bíj een jaarovereenkomst. Dit aanbod geldt tot 1september 2018. Dit betekent dat uw kind vóór
die datum ingeschreven moet zijn bij KindeRdam. Bij inschrijving na 1 september 2018 betaalt u
het maandtarief.


Tarieven TSO jaarovereenkomst     1dag           2dagen         3 dagen         4 dagen
Jaartarief 2018-2019                      €438,11       €876,22       €1.314,33       €1.752,44
Kortinggegeven door school          €398,11      €796,22        €1.194,33       €1.592,44
Door u per jaar te betalen               € 40,00         € 80,00           €120,00       €   160,00


Vaste TSO-opvang per maand
Mogelijk zíjn er ook kinderen díe niet structureel het hele schooljaar naar de TSO gaan, of
die bijvoorbeeld later instromen. KindeRdam biedt hiervoor de mogelijkheid van een maandovereenkomst.
Ook in dit geval neemt de school een deel van de kosten voor haar rekening.
Voor de ouders geldt een eigen bijdrage van € 2,50 euro per keer.


Tarieven TSO overeenkomst           1dag            2dagen             3 dagen          4dagen
 Maandtarief 2018-2019                 €43,81           €87,62              €131,43         €175,24
Kortinggegeven door school          €33,81           €67,62              €101,43         €135,24
Door u per maand betalen             €10,O0           €20,00)               €30,00           €40,00

Incidentele TSO-opvang met dígítale strippenkaart
Hebt u slechts af en toe TSO-opvang nodíg, dan biedt KindeRdam de mogelijkheid van een
digitale strippenkaart. De strippenkaart geldt voor IO keer TSO, is persoonlíjk en geldig voor
het lopende schooljaar. De kosten voor een stríppenkaart bedragen € 37,50, wat neerkomt
op € 3,75 per keer.


Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de TSO via www.kinderdam.nl. U kíest dan bij aanmelden voor de
Tussenschoolse opvang van uw school. Mocht u hulp nodig hebben, dan zijn onze klantadviseurs u
graag van dienst. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Klantadvies. Bij voorkeur per
mail naar klantadvies@kinderdam.nl Bellen kan via (010) 44 300 36.


Betaling
Sluit u een jaarovereenkomst af dan betaalt u ín één keer voor het hele jaar. U ontvangt hiervoor
rond 15 september 2018 de factuur van KindeRdam. De vakanties en roostervrije dagen zíjn hierin
verwerkt.


Sluit u een maandovereenkomst af, dan ontvangt u elke maand rond de 15e een factuur van
KindeRdam. In juli en augustus versturen we geen facturen. De vakanties en roostervrije dagen zijn
evenredig verdeetd over de facturen die u gedurende I 0 maanden ontvangt.


Maakt u gebruik van een strippenkaart, dan ontvangt u hiervoor rond 15 september 2018 een factuur
van KindeRdam. Zodra de strippen op zijn (geteld aan de hand van de presentielijsten), wordt er
automatisch een nieuwe strippenkaart voor u aangemaakt en ontvangt u hiervoor een factuur.


Let op: bij niet-tijdig betalen van de facturen zijn wij helaas genoodzaakt de opvang stop te zetten.


We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken ook komend schooljaar
weer uit naar de komst van uw kind. Hebt u vragen over de TSO, dan kunt u altijd onze pedagogisch
medewerkers aanspreken.


Met vriendelijke groet,
KindeRdam


Yvonne Vorage,
Directeur werkontwikkeling